Werking

Hoe lid worden?

Iedereen die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt kan lid worden van UDL-Roeselare.

 

Wie lid wil worden dient zich eerst te laten registreren op de wachtlijst van UDL-Roeselare, strikt opgemaakt op datum van inschrijving.

U kan zich hier registreren op de wachtlijst.

Partners mogen echter, bij de jaarlijkse inschrijving, mee inschrijven met hun partner, dit als partner van een effectief lid en ook als partner van een uitgenodigd kandidaat-lid.

 

In de maand september, vóór de start van het nieuwe academiejaar, worden, voor de vrijgekomen plaatsen in het UDL-Roeselare ledenbestand, de eerst gerangschikte kandidaat-leden op de wachtlijst schriftelijk uitgenodigd om lid te worden.

 

Het lidmaatschap bedraagt nu 40 €/jaar.

 

Na ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage wordt de lidkaart voor het nieuwe academiejaar toegestuurd.

 

Enkel het lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van de tien lezingen en de twee feestelijke zittingen met receptie die plaatsvinden tussen half oktober en eind maart, telkens op dinsdagnamiddag om 14u30 stipt, in de schouwburgzaal van De Spil, H.Spilleboutdreef 1 te Roeselare.

 

Daarnaast kan elk lid, mits betaling van het gevraagde bedrag, ook deelnemen aan de uitstappen, die jaarlijks door UDL-Roeselare worden georganiseerd.

 

 

Vernieuwen lidmaatschap

Wie vorig academiejaar lid was van UDL-Roeselare, wordt half augustus schriftelijk uitgenodigd om zijn lidmaatschap te vernieuwen door het betalen van zijn lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van UDL-Roeselare. Storting pas na de ontvangst van de uitnodiging en liefst voor 1 september.

Te vermelden in de mededelingen: voornaam en naam (meisjesnaam voor de dames).

 

Rekeningnummer UDL-Roeselare: BE51 4675 0757 9162 van UDL-Roeselare.

 

Na ontvangst van de bijdrage wordt de nieuwe lidkaart toegestuurd.

 

 

Wijzigingen

Gelieve elke wijziging van adres of e-mailadres aan het secretariaat mee te delen.

 

 

Privacy

De persoonsgegevens die aan het secretariaat worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt door en binnen het bestuur van UDL-Roeselare en worden aan geen andere instanties doorgegeven.

 

 

Opzeggen van het UDL-lidmaatschap

Wie op het einde van het werkjaar zijn/haar lidmaatschap niet wenst te verlengen, verwittigt tijdig het secretariaat, schriftelijk, telefonisch of via e-mail.

Dit voorkomt overbodig werk en biedt kansen aan nieuwe leden. Vermeld naam, voornaam en volledig adres.

 

 

Verzekering- Bestuursverantwoordelijkheid

  • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de activiteiten van UDL.
  • Het gebruik van de vestiaire is gratis maar verplicht, het beheer valt onder de verantwoordelijkheid van het CC De Spil.
  • De leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen.

 

 

Huishoudelijk Reglement van UDL-Roeselare vzw

Leden

Art. 1

De vereniging telt werkende leden, deze zijn lid van de Algemene Vergadering en niet-werkende leden (leden-cursisten).

 

Art. 2

Kandidaat- leden voor de Algemene Vergadering worden voorgedragen door de Raad van Bestuur.

 

Art. 3

Senioren kunnen vanaf de leeftijd van 55 jaar hun kandidatuur stellen om toe te treden tot de vereniging als lid-cursist.

 

Art. 4

Leden-cursisten kunnen jaarlijks op voordracht van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering toegelaten of geweigerd worden.

 

Art. 5

Alle leden en leden-cursisten zijn gehouden zich te gedragen naar de voorschriften van het cultuurcentrum "De Spil" te Roeselare.

 

Lidgelden

Art. 6

Het lidgeld van de leden-cursisten wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald.

 

Activiteiten

Art. 7

Lezingen, recepties en uitstappen staan open voor alle leden en leden-cursisten op vertoon van een geldige lidkaart.

 

Art. 8

Deelname aan uitstappen kan enkel na telefonische inschrijving en betaling van de reiskosten.

 

Varia

Art. 9

Het Huishoudelijk Reglement kan door de Raad van Bestuur te allen tijde gewijzigd worden op voorstel van minstens drie leden van de Raad van Bestuur.

 

Art.10

Dit reglement treedt in voege op 3 februari 2014 door een beslissing van de Algemene Vergadering op 2 februari 2014.